Globálny systém BioBarica

Globálny systém BioBarica

Globálny systém BioBarica (BGS) predstavuje dynamický nástroj na šírenie nášho know-how, udržiavanie kontaktu s členmi našej siete a sprístupňovanie potrebných informácií každému užívateľovi. Týmto spôsobom skvalitňuje profesionálne používanie a prispieva k úspešnosti liečebných stredísk.

Hipermed

Databáza integrovaná v Globálnom systéme generujúca automatizovaný protokol. Hipermed poskytuje štatistiku indikácií aplikácií pretlakovej oxygenoterapie za celú sieť; sú do nej zadávané výsledky liečby každej choroby v každom stredisku.

Tickets

Kanál medzi distribútorom a vlastníkmi koncesií na komunikáciu materiálových, servisných a konzultačných požiadaviek. Metóda tickets zjednodušuje komunikovanie požiadaviek.

Professionals

Databáza na správu vzťahov jednotlivých centier s lekármi špecialistami, ktorí liečbu odporúčajú a širšou lekárskou komunitou.

Blog

Najdôležitejší kanál na komunikáciu a šírenie najnovších lekárskych a zdravotníckych informácií týkajúcich sa hyperbarickej oxygenoterapie. Príspevky sú výsledkom činnosti členov siete BioBarica.

Údržba

Na udržanie účinnosti a vysokej kvality je žiaduce, aby prevádzkovateľ hyperbarickej komory dodržiaval pokyny na údržbu. Možnosť získať asistenciu a dostávať pripomienky k správnej údržbe svojho zariadenia.

Školenia

Zdravotnícke, komerčné a technické materiály potrebné na prevádzkovanie a rozvoj strediska.