Ako to funguje

ČO JE HYPERBARICKÁ KOMORA?

Hyperbarická komora je zdravotnícke zariadenie (zdravotnícy prístroj), špeciálne skonštruované tak, aby pacientovi pomocou kyslíkovej masky dodávalo kyslík v uzavretom prostredí, v ktorom je tlak vzduchu vyšší, ako je bežný tlak vzduchu – atmosferický tlak na povrchu zeme. Toto prostredie zabezpečí vysokú hyperoxiu, čo zvýši koncentráciu a dostupnosť kyslíka v krvnej plazme.

Ako to funguje

Podľa Daltonovho fyzikálneho zákona, celkový tlak ktorý vyvíja zmes plynov je rovný súčtu tlakov, ktoré by vyvíjali jednotlivé plyny, keby okupovali pri takej istej teplote daný objem každý samostatne.

Vzduch, ktorý dýchame, je zmesou plynov, z ktorých 78% je Dusík a 21% je Kyslík. Táto zmes je dopravovaná do krvi formou difúzneho procesu(difúzie). Proces závisí na rozdiele tlakov plynu medzi kapilárou a pľúcnym alveolom. Čím väčší je rozdiel tlakov, tým je vyššia difúzia kyslíka do krvi, zvyšujúc tak jeho koncentráciu.

Podľa Henryho fyzikálneho zákona je množstvo plynov rozpustených v kvapaline priamo úmerné parciálnemu tlaku vyvíjanému týmto plynom voči kvapaline. Ak tlak prostredia vzrastie v určitom pomere, tlak kyslíka vzrastá v rovnakej miere. Takýmto spôsobom je kyslík transportovaný do krvi spolu s hemoglobínom (Hb) v červených krvinkách.

Za normálnych podmienok a dýchania vzduchu pri atmosférickom tlaku 1 ATM, hemoglobín (Hb) viaže 97% kyslíka, čo znamená, že červené krvinky majú schopnosť viazať na seba takmer saturovaný (nasýtený) kyslík. Ak zvýšime koncentráciu kyslíka vdychovaného maskou a pridáme pretlakové prostredie (hyperbarické), zvýšime tak zriedený kyslík v krvi a vo všetkých telesných tekutinách (krv, lymfatická (miazgová), kĺbová a cerebrospinálna (mozgovomiešna) tekutina).

AKO POMÁHA HYPERBARICKÁ MEDICÍNA?

Hyperbarická oxygenoterapia umožňuje preniknúť kyslíku do mozgu, chrupavky, kostí a tkanív, dokonca aj do poškodených alebo menej vyživovaných. Táto terapia robí procesy zotavenia viac efektívnymi, pretože redukuje edém, zápaly a bolesť. Zvyšuje kontrolu nad infekciami a pôsobí preventívne voči chorobám v súčinnosti s konvenčnými postupmi. Existuje niekoľko štúdií, ktoré potvrdzujú výhody tejto liečby.

AKÉ CHOROBY JE MOŽNÉ LIEČIŤ POMOCOU HYPERBARICKEJ OXYGENOTERAPIE?

Hyperbarická medicína umožňuje liečiť všetky choroby, ktoré súvisia s (sprevádza) hypoxiou, to znamená také, kde dochádza k slabému vyživovaniu kyslíkom v tkanivách alebo bunkách. Toto vedie k zápalom, komplikáciám s jazvami a poškodeniu buniek.

AKO SI KÚPIŤ HYPERBARICKÚ KOMORU?

BioBarica má zastúpenie vo viac, ako 30 krajinách na svete. V prípade záujmu kontaktujte najbližšieho distribútora.