Často kladené otázky

Často kladené otázky

Čo je hyperbarická oxygenoterapia?

Hyperbarická oxygenoterapia funguje na princípe vdychovania vysokých dávok kyslíka v pretlakovom prostredí. Liečbou sa navodzuje silná hyperoxia, vďaka čomu sa zvýšený objem kyslíka rozpusteného v krvi dostáva do nedostatočne okysličených tkanív. Hyperoxia vyvoláva celý rad pre organizmus prospešných fyziologických účinkov.

Čo je systém BioBarica?

S licenciou BioBarica prevádzkovateľ strediska získava celé know-how a tiež komerčnú, zdravotnícku a technickú podporu, ktorá je potrebná na riadenie takéhoto strediska. Prevádzkovateľ ďalej získava medzinárodne zavedenú značku, globálny marketing a všetko potrebné zaškolenie preňho aj pre personál, ďalej prístup k vedeckej databáze, ktorou sieť disponuje a k exkluzívnej patologickej štatistike globálneho systému BioBarica, monitoring údržby komory a ďalšie benefity, ktoré pridávajú jeho činnosti hodnotu.

Čo je stredisko BioBarica?

Zariadenie, v ktorom je prevádzkovaná hyperbarická medicína. Môže fungovať samostatne alebo ako súčasť nejakého fungujúceho zariadenia, nemocnice, kliniky alebo zdravotného strediska. Pre fungovanie strediska platia obvyklé požiadavky, aké sú kladené na akékoľvek iné zariadenie, v ktorom sa poskytuje zdravotná starostlivosť a, samozrejme, stredisko musí spĺňať príslušné požiadavky miestnej legislatívy na takúto činnosť.

Čo treba spĺňať na prevádzkovanie takéhoto strediska?

Stredisko môže prevádzkovať po nenáročnom zaškolení každý, kto má nejaké pracovné skúsenosti. V každom prípade, každé takéto stredisko potrebuje na svoju činnosť profesionálneho garanta z odboru medicíny a musí spĺňať miestne predpisy týkajúce sa zdravotníckej praxe.

Ako získať prístup do systému BioBarica?

Kontaktujte nás so žiadosťou, v ktorej uvediete, kde plánujete postaviť svoje stredisko. S radosťou vám pomôžeme.

Ako tu funguje?

Podľa Daltonovho fyzikálneho zákona, celkový tlak ktorý vyvíja zmes plynov je rovný súčtu tlakov, ktoré by vyvíjali jednotlivé plyny, keby okupovali pri takej istej teplote daný objem každý samostatne.

Vzduch, ktorý dýchame, je zmesou plynov, z ktorých 78% je Dusík a 21% je Kyslík. Táto zmes je dopravovaná do krvi formou difúzneho procesu(difúzie). Proces závisí na rozdiele tlakov plynu medzi kapilárou a pľúcnym alveolom. Čím väčší je rozdiel tlakov, tým je vyššia difúzia kyslíka do krvi, zvyšujúc tak jeho koncentráciu.

Podľa Henryho fyzikálneho zákona je množstvo plynov rozpustených v kvapaline priamo úmerné parciálnemu tlaku vyvíjanému týmto plynom voči kvapaline. Ak tlak prostredia vzrastie v určitom pomere, tlak kyslíka vzrastá v rovnakej miere. Takýmto spôsobom je kyslík transportovaný do krvi spolu s hemoglobínom (Hb) v červených krvinkách.

Za normálnych podmienok a dýchania vzduchu pri atmosférickom tlaku 1 ATM, hemoglobín (Hb) viaže 97% kyslíka, čo znamená, že červené krvinky majú schopnosť viazať na seba takmer saturovaný (nasýtený) kyslík. Ak zvýšime koncentráciu kyslíka vdychovaného maskou a pridáme pretlakové prostredie (hyperbarické), zvýšime tak zriedený kyslík v krvi a vo všetkých telesných tekutinách (krv, lymfatická (miazgová), kĺbová a cerebrospinálna (mozgovomiešna) tekutina).